• حداقل 8 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت متوسط را داشته باشد
    شاخص قدرت
    • آدرس صورت حساب

    • آدرس حمل و نقل